Skip til hoved indholdet
    Hjem Pædagogik

Pædagogik

Pædagogisk grundlag og læreplan

En pædagogisk idrætsinstitution i udvikling

Elverhuset er en pædagogisk idrætscertificerede daginstitution, hvilket betyder, at alle ansatte er idrætsuddannede gennem VIA University College.

Erfaringer viser, at fysiske aktiviteter skaber udvikling af børns sociale kompetencer, sprog, kreativitet samt glæde ved at bevæge sig. Dette er vores fælles fokus - det legende barn i bevægelse.

Pædagogik - pædagogisk grundlag og læreplan

Pædagogisk idræt definerer vi som 'idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng'.
Det centrale er bevægelsesglæde i hverdagen for alle - og tilpasset til alle.

Pædagogikken kommer altid før idrætten, derfor bruger vi pædagogisk idræt til at skabe et indblik i det enkelte barns og gruppens udvikling, behov og ideer. Vi tager udgangspunkt i dette i planlægningen og udførelsen af den pædagogiske praksis. Gennem tilrettelæggelsen sikres aktiviteter, hvor blandt andet både de tilbageholdende og de mere vilde børn bliver udfordret i fællesskabet. På denne måde skabes der sammenhæng mellem det fysiske, det kropslige, det motoriske, det personlige, det følelsesmæssige, selvværdet, bevægelsesglæden, det sociale fællesskab, oplevelser af flow og, ikke mindst det legende.

Udover pædagogisk idræt er vores primære opgave at skabe en tryg dagligdag for jeres børn i et rart og udviklende læringsmiljø samt at skabe grobund for et godt forældresamarbejde.

Som pædagog skal du altid sørge for, at det er muligt at deltage i aktiviteten på flere niveauer og forskellige måder. Det vil sige, at man ikke presser børn til at deltage i en aktivitet, som de ikke tør eller ikke kan. Der skal altid være en mulighed for barnet at deltage på barnets niveau, og man skal kunne bakke ud af aktiviteten via “bagdøren”. Den pædagogiske bagdør betyder derfor, at personalet har gjort sig nogle overvejelser over, hvad der kan være inkluderende og hvad kan være ekskluderende i aktiviteten.

Sådan arbejder vi:

Børnesyn

En sikker tilknytning udvikler sig gennem et omsorgsmiljø, som er båret af indlevelse, sensitivitet og handlekraft i forhold til barnets behov.

I Elverhuset udvikler børnene sig gennem en oplevelse af tryghed og tillid til de voksne, hvilket ses ved, at barnet viser glæde og nysgerrighed i hverdagen og livet generelt. Vi arbejder ud fra et anerkendende børneperspektiv, vi er i børnehøjde, og vægter nærvær og øjenkontakt i mødet med det enkelte barn.

Alle børn gør altid det bedste, de kan ud fra de forudsætninger, de har. I Elverhuset møder vi børnene der hvor de er - både udviklingsmæssigt og følelsesmæssigt. Vi definerer ikke børnene på forhånd, men er altid nysgerrige på barnet og dets intentioner.

Dannelse

Dannelse er en dybere form for læring, hvor barnet forankrer værdier og viden i sin egen personlighed som en rettesnor til at orientere sig og handle i samfundet, som et hensynsfuldt, kritisk og demokratisk menneske.

Vi inviterer barnet til at være aktivt deltagende, så barnet er med til at skabe sin læring og konkrete deltagelse i demokratiske sammenhænge. Det er de voksnes ansvar at skabe disse sammenhænge og rammer.

Dagligdagen og hermed læringsrummet skal være meningsfuldt, udfordre barnet og danne afsæt for barnets måder at handle på i sin videre vej i livet.

Børneperspektiv

Elverhusets pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i et børneperspektiv - uanset om der er tale om hverdagssituationer, børneinitierede aktiviteter eller voksenplanlagte forløb.

Leg og legens betydning

I Elverhuset er vi optagede af at bruge legen som et pædagogisk værktøj i arbejdet med børns udvikling. Gennem legen kan vi udvikle flere forskellige udviklingsområder hos børnene. Ved at bruge legen kan vi støtte børnene til at indgå i betydningsfulde pædagogiske kontekster med andre børn.

Som voksne guider og sætter vi ord på børnenes handlinger og intentioner, og bruger social coaching til at støtte de børn, der har brug for hjælp til at indgå i legen. Vi forholder os nysgerrige og undersøgende på børnenes initiativer, samt justerer og bygger videre på børnenes leg, når der er behov for det.

Læring

Vores børn lærer hele dagen igennem - fra det øjeblik, hvor de bliver afleveret, til de bliver hentet. Læringen foregår på flere forskellige niveauer. Noget læring sker på baggrund af planlagte aktiviteter og projekter, tænkt ud fra didaktiske overvejelser ud fra vores nuværende børnegruppes behov, mens andet sker upåagtet i vores dagligdagsrutiner.

Vores børn lærer altså, når de øver sig ved at øse maden op på egen tallerken, arbejder vi med selvhjulpenhed. Ved selv at komme deres tøj i deres egen pose inden middagsluren, og ved at være med til at dække bordet til frokosten i børnehaven.

Vi lægger også stor vægt på, at støtte børnene til at udvikle deres sociale kompetencer, så de helt grundlæggende lærer at være sammen med andre - både børn og os som omsorgspersoner.

Børnefællesskaber

Børn udvikler sig ved at indgå i sociale sammenhænge med andre børn, og derfor er vi i Elverhuset optagede af at skabe læringsmiljøer, der bidrager positivt til denne udvikling. For os er det essentielt at give alle børn en følelse af at være en del af betydningsfulde fællesskaber, hvor hvert enkelt barn får følelsen af at kunne bidrage med noget positivt til gruppen.

Vi har en opmærksomhed på, at børnene får skabt børnefællesskaber både i dagligdagen og at de får en god overgang fra vuggestuen til børnehaven. Hvilket vi ser skaber en fællessskabfølelse for børnene. 

Vi følger barnets spor, og vi arbejder på, at børnene er medskabende i dagligdagen, og at de får mulighed for at indgå i demokratiske processer. Eksemplevis har børnene medbestemmelse omkring, hvad der kommer på frokostmenuen i huset ved et ”valg”, hvor de skal stemme på forskellige menuforslag. 

Børnene bliver motiveret til at udvikle sig gennem blandt andet bevægelse, og lærer og erfarer gennem kroppen. Denne læring sker både i planlagte aktiviteter og forløb, hvor vi har opstillet mål, men også gennem hele dagen i vores rutiner og overgange.

Selvhjulpenhed er et vigtigt element i vores dagligdag og vi arbejder med barnet nærste udviklingszone. 

Derudover arbejder vi med pædagogiske bagdøre. Det betyder, at hvis et barn ikke er komfortabel ved at deltage i en leg, opfinder vi en rolle sammen med barnet. Det kunne være, at barnet sammen med en voksen kunne være den, der tager tid, den der måler, eller den der tæller.

Vi ved, at de kommende skolebørn skal have en robusthed og gode sociale kompetencer når de skal starte i SFO omkring 1. april.

Vi arbejder målrettet med børnenes kompetencer i det brede fællesskab. Dette gøres blandt andet ved et fælles idrætsforløb, hvor børnene fra Elverhuset, mødes med klynges øvrige kommende skolebørn. Her skabes der igennem leg og bevægelse nye venskaber i trygge og sjove rammer.

Høje-Taastrup Kommune har høje ambitioner på børnenes vegne. Det betyder, at dagtilbud satser bredt på at skabe de bedste forudsætninger for børnenes trivsel og udvikling. Det gøres blandt andet med udviklingsprogrammet: Morgendagens børne- og ungeliv .

Det faglige fundament i dagtilbud er de pædagogiske læreplaner. Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet et arbejdsredskab, som kan benyttes i forbindelse med pædagogiske læreplaner:

Arbejdet med pædagogiske læreplaner skal desuden danne grundlag for de pædagogiske tilsyn. På den måde bliver tilsyn og pædagogiske læreplaner et dialog-baseret redskab, hvor både børnenes og personalets perspektiv bruges som udgangspunkt for refleksion over dagtilbuddets praksis. Dette skal være en platform for fortsat udvikling af god kvalitet i dagtilbuddet. 

Læs pædagogisk læreplan for Elverhuset. 

Daginstitution Elverhuset
Jernbane Allé 4 A
2630 Taastrup

Telefon: 2447 7960

Pædagogisk leder / Klyngeleder:
Annette Skinnebach-Nielsen

E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage