Skip til hoved indholdet
  Hjem Job hos os

Job hos os

Studerende og nye medarbejdere.

Vil du være med til hver dag at skabe trygge rammer og strukturer, hvor børnene kan prøve sig selv af og gå hjem glade, stimulerede og med overskud? Og vil du med fokus på nærvær og gode læringsmiljøer være med til at give børnene de bedste forudsætninger for sproglig, social og følelsesmæssig udvikling?

Du er en ildsjæl, der er fagligt reflekteret og kan skabe lys i øjnene

Du hviler i dig selv, og din faglighed. Du er energisk, har drive og gå-på-mod. Du har et positivt livssyn, og så er du altid med på en god idé.

Du er god til at skabe overblik og organisere dig, og du kan omstille dig, finde løsninger og træffe beslutninger, når hverdagen ændrer sig. Du har lyst til at bidrage til vores fælles udvikling, og du tør være kritisk og stille konstruktive spørgsmål.

Du er ansvarsbevidst og mestrer balancen mellem at have dig selv med i arbejdet -  og samtidig have en professionel afstand. Du kan udarbejde faglige beskrivelser af børnene og koble teori med praksis - og du ser det skriftlige arbejde som betydningsfuldt. Du kommunikerer på en tydelig og anerkendende måde både mundtligt og skriftligt.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde i dagtilbud, men det vigtigste for os er, at du er engageret og har lyst til at lære nyt. Det, som du ikke allerede kan i forvejen, det skal vi nok lære dig.

Du bliver en del af et fagligt ambitiøst team, hvor vi er nysgerrige på os selv og hinanden

Vi er ambitiøse både på børnene og vores egne vegne. Så derfor er vi gode til at være nysgerrige på hinandens pædagogik og praksis. Vi får energi af de gode relationer med børnene, og af at vi kan se og mærke, at børnene rykker sig og udvikler sig - og at vi gør en forskel.

Hos os har børnene vide rammer og må meget. Vi har fokus på udvikling af børnenes selvstændighed. Vi møder børnene, hvor de er, og tager vi udgangspunkt i børnenes nærmeste udviklingszone. Ligesom vi også skaber gode og tillidsfulde relationer til forældrene og møder dem, hvor de er. Vi har fokus på tidlig indsats og er skarpe til at se tingene i et større perspektiv.

Vi er rummelig og mangfoldige, og vi har tid til at drage ægte omsorg for børnene. Vi er gode til at skabe en forudsigelig struktur, men også gode til at få tingene til at ske og hjælpes ad, når dagen ændrer sig og kalder på noget andet. Vi samarbejder meget på tværs af teams, og vi har en humoristisk og glad tilgang til hverdagen og vores arbejde.

Læs mere om os

Elverhuset er et stort, lækkert og lyst hus i god stand, og vi er en del af en klynge sammen med to andre institutioner: Mariehønen og Parkhaven.

Elverhuset ligger i et parcelhusområde tæt på Taastrup station og huser 110 børn fordelt på en vuggestue- og en børnehaveetage.

Vi er en profileret pædagogisk idrætsinstitution, hvor vi har fokus på krop og bevægelse i de pædagogiske aktiviteter.

Vi har et tæt samarbejde i hele huset og har fælles ansvar for alle børn.

Kulturen i Elverhuset bærer præg af en ledelse, der har fokus på det relationelle, og et sundt og positivt arbejdsmiljø, som er hele grundlaget for hele vores daginstitution - dette gælder naturligvis også for børn og forældre.

"Jeg lægger vægt på gennemsigtighed i mine beslutninger, og at medarbejderne medinddrages.” – Annette, klyngeleder og pædagogisk leder i Elverhuset

Beskrivelse af praktikstedet

Daginstitution Elverhuset
Jernbane Allé 4 A
2630 Taastrup

Telefon: 43 35 30 70 

Pædagogisk leder / Klyngeleder: Annette Skinnebach Nielsen
E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Åbningstider

Mandag - torsdag: Klokken 06.30 - 17.00
Fredag: Klokken Klokken 06.30 - 16.30

Praktikstedets formål - jævnfør lovgrundlag

Almindeligt dagtilbud - jævnfør Dagtilbudsloven § 7.

Beskrivelse af brugergruppen

110 børn i alderen 0 - 6 år

Personale

I Elverhusets vuggestue er der 10 ansatte - fordelt på:

 • 6 pædagoger
 • 1 pædagogisk assistent
 • 3 medhjælpere

I Elverhusets børnehave er der 10 ansatte - fordelt på:

 • 6 pædagoger
 • 1 pædagogisk assistent
 • 3 medhjælpere

Fælles for både vuggestue og børnehave er der 2 ansatte - fordelt på:

 • 1 køkkenfagligt personale
 • 1 pædagogisk leder / klyngeleder

Arbejdsmetoder

Elverhuset er en idrætscertificeret daginstitution. Så derfor arbejder vi med pædagogisk idræt som pædagogisk tilgang. Vores mål er at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Vi arbejder meget med at støtte børnene til større kropsbevidsthed ved at tilrettelægge bevægelsesaktiviteter og forløb med et kropsligt og relationelt fokus.

Fysiske rammer - ude og inde

Elverhuset er en nyere institution fra 2011, der er bygget som et ECO-Life projekt. Dette sikrer blandt andet et sundt indeklima.

Vi har store lyse lokaler med højt til loftet og masser af plads. Her forsøger vi at skabe rum i rummene, og hvor børnene derfor får mulighed for at fordele sig og fordybe sig - eksempelvis i forbindelse med aktiviteter og spisning.

Rummene indbyder til bevægelse, da der er:

 • hulahopringe
 • ærteposer
 • bolde
 • basket kurv
 • afmærkning til fodbold
 • sansegynge
 • rebstige
 • madrasser
 • skummoduler
 • balancebomme og meget andet.

Vi kan blandt andet finde på at bygge forhindringsbaner.

Vi har også legetøj til konstruktionslege:

 • biler
 • bøger
 • legekøkken
 • udklædningstøj

Der mangler heller ikke materialer til det mere kreative - her har vi for eksempel:

 • perler
 • tegne- og maleredskaber
 • materialer til at klippe og klistre 

Uddannelsesplan for 1. praktikperiode

Vi arbejder ud fra Dagtilbudslovens formålsparagraffer. Derfor er det vigtigt, at den studerende bliver bekendt med dette gennem denne praktikperiode. På en vejledningsgang vil vejlederen og den studerende tale om, hvilket lovgrundlag man som daginstitution er forpligtet til at arbejde ud fra.

Da vi er i gang med at udarbejde og implementere den ny styrkede læreplan i institutionen, vil den studerende få indblik i, hvordan den nye styrkede læreplan adskiller sig fra de læreplaner, der blev indført tilbage i 2004. Den studerende får mulighed for at øve sig i at forstå og forholde sig til praktikstedets opgaver og funktion i samfundet, og særligt indblik i, hvordan en idrætsinstitution løser den pædagogiske opgave.

 • Den studerende skal deltage i planlægning af forskellige aktiviteter indenfor de beskrevne mål for den enkelte praktikperiode - og der skal reflekteres og evalueres på processen efterfølgende. Vi planlægger og tilrettelægger pædagogiske aktiviteter og forløb på læringsmåder, etagemøder og teammøder, som den studerende også vil få mulighed for at deltage i.
 • Den studerende skal støtte, hjælpe og deltage i børnenes lege og aktiviteter sammen med det øvrige personale.
 • Den studerende skal øve sig at anvende elektroniske kommunikationssystemer både til dokumentation og til at søge information.
 • Den studerende skal deltage og bidrage til dialogen om det enkelte barns udvikling og udvikling af praktikstedets praksis. Det gøres blandt andet ved at deltage aktivt i teammøder og læringsmøde, men også i en løbende dialog med vejlederen i dagligdagen.
 • Den studerende skal stifte bekendtskab til institutionens former for planlægning, samt evalueringsmodeller (K1-skemaer, projektbeskrivelser og mål og udviklingsplaner).
 • Den studerende skal sætte sig ind i institutionens mad og måltidsideal, som er udarbejdet og implementeret på baggrund af deltagelsen i et landsdækkende aktionsforskningsprojekt i samarbejde med DPU. Projektet handlede blandt andet om at skabe rammer for det gode måltid i institutioner.
 • Den studerende skal ligeledes sætte sig ind i institutions hygiejnepolitik.

Anbefalet litteratur for 1. praktikperiode

”Leg der styrker motorikken”
Forfatter: Fysioterapeut Vibeke Winter

”Dit barns sprog” og ”Sprogets milepæle ”
Forfattere: Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh

”Kom ind i legen”
Forfattere: Kristina Avenstrup og Sine Hudecek

Vejledning i 1. praktikperiode

Der tilbydes 30-60 minutters vejledning en gang om ugen (eller efter behov). Her er den studerende og vejlederen ikke med i institutionens dagligdag. Vejledningen tager udgangspunkt i en fastlagt dagsorden, som den studerende har ansvaret for at have klargjort senest 2 dage før vejledningen.

På dagsordenen er der faste punkter:

 • Hvordan går det i praktikken?
 • Hvordan går det med arbejdet med den studerendes plan for praktikken?
 • Refleksioner/undringer, som den studerende har brug for sparring omkring.

Udover de faste punkter, har den studerende mulighed for selv at tilføje punkter på dagsordenen.

Den studerende skal øve sig på at skrive referat efter hver vejledning - for på den måde være med til at dokumentere læringsudbyttet i praktikken. Derudover foregår der også løbende vejledning i dagligdagen, hvor den studerende altid har mulighed for at spørge og undre sig.

Den studerendes portfolio inddrages ved hver vejledningsgang. Den studerende har også til opgave at fremlægge, hvordan det går med at få lavet portfolien.

Uddannelsesplan for 2. praktikperiode

 • I Elverhuset arbejder vi struktureret i dagligdagen. Derfor planlægger vi forskellige aktiviteter på baggrund af, hvad vores børnegruppe er optagede af og efter deres behov. Vi er opdelt i mindre grupper ud fra børnenes alder, og kan på den måde arbejde mere målrettet og differentieret ud fra det enkelte barn.
  Den studerende får indblik i praktikstedets planlægning af pædagogiske aktiviteter og projektperioder ved at deltage i teammøder og læringsmøder, og ved selv at stå for at tilrettelægge, planlægge og evaluere mindst ét forløb eller én aktivitet i løbet af praktikperioden.
 • Relationsarbejde fylder en stor del i dagligdagen i Elverhuset. Vi arbejder på at skabe de bedste forudsætninger for, at alle børn bliver en del af fællesskabet, og får en følelse af, at deres bidrag til dette er betydningsfuldt.
  Den studerende skal være med til at støtte børnene i deres sociale relationer til de andre børn, ved at sætte ord på og italesætte deres handlinger i samspillet med andre. Den studerende skal være nærværende og rolig i sin tilgang til børnene, og være opmærksom på at være en god rollemodel, der guider og vejleder, når der er behov for det.
 • Som arbejdsplads har vi stor fokus på kommunikation i dagligdagen. Vi er et stort hus med mange ansatte og mange børn, så derfor er en god og tydelig kommunikation et vigtigt element for at skabe de bedste betingelser for både børn og voksne. Vores struktur og planlægning er med til at understøtte dette, så alle ved, hvad de skal, så der ikke opstår misforståelser.
  I vores kommunikation med børnene har vi fokus at skabe en anerkendende og udvekslende dialog med barnet, hvilket den studerende skal sætte sig ind i og afprøve.
  Vi vægter et godt forældresamarbejde, og arbejder på at skabe en god dialog med alle forældre, hvilket vi blandt andet har på som punkt på dagsordenen til opstartssamtaler. Den studerende skal arbejde på at synliggøre sig selv overfor forældrene, hvilket eksempelvis indebærer at hilse på og præsentere sig selv i opstartsperioden af praktikken.
 • Den studerende skal læse relevant litteratur om leg, legeteori og legekulturer, og selv koble teorien herfra til at være med til at rammesætte børnenes leg. I forbindelse med dette skal den studerende gøre sig observationer i forhold til børnenes leg, som vil blive taget op på en vejledningsgang.
 • Den studerende vil få indblik i, hvordan en idrætscertificeret institution arbejder på, at støtte børnenes motorik og kropsbevidsthed.
 • Musik og rytmik indgår ofte i vores samlingssituationer. Ved at deltage aktivt i dem, vil den studerende opnå kendskab til, hvordan man kan bruge musik til at understøtte flere forskellige kompetencer hos børnene, bl.a. sprog, kropsbevidsthed og sociale relationer.
  Vi tænker æstetik ind, når vi indretter vores stuer, og arbejder på at lave ”rum” i rummene. Vores indretning tager udgangspunkt i at skabe læringsmiljøer for børnene, der er dynamiske og følger det, som vi ser, at børnene er optagede af.
  Den studerende skal reflektere og spørge ind til, hvordan institutionen er indrettet, og eventuelt  forsøge selv at være med til at planlægge og implementere ændringer til indretninger ud fra observationer af, hvad der optager børnegruppen.
  Den studerende skal sættes sig ind i institutionens mad- og måltidsideal, som er udarbejdet og implementeret på baggrund af deltagelse i et landsdækkende aktionsforskningsprojekt i samarbejde med DPU. Projektet handlede blandt andet om at skabe rammer for det gode måltid i institutioner.
  Den studerende skal ligeledes sætte sig ind i institutions hygiejne- og arbejdsmiljøpolitik.
  Den studerende skal selv byde ind med tiltag til, hvordan man kan arbejde sundhedsfremmende med børn i dagtilbud.

Anbefalet litteratur for 2. praktikperiode

”Leg der styrker motorikken”
Forfatter: Fysioterapeut Vibeke Winter

”Dit barns sprog” og ”Sprogets milepæle ”
Forfattere: Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh

”Kom ind i legen”
Forfattere: Kristina Avenstrup og Sine Hudecek

"Master for ny styrket læreplan”
Er udgivet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016.

Vejledning i 2. praktikperiode

Der tilbydes 30-60 minutters vejledning en gang om ugen (eller efter behov). Her er den studerende og vejlederen ikke med i institutionens dagligdag. Vejledningen tager udgangspunkt i en fastlagt dagsorden, som den studerende har ansvaret for at have klargjort senest 2 dage før vejledningen.

På dagsordenen er der faste punkter: Hvordan går det i praktikken?

 •  Hvordan går det med arbejdet med den studerendes plan for praktikken?
 • Refleksioner/undringer, som den studerende har brug for sparring omkring.
 • Udover de faste punkter, har den studerende mulighed for selv at tilføje punkter på dagsordenen.

Den studerende skal øve sig på at skrive referat efter hver vejledning - for på den måde være med til at dokumentere læringsudbyttet i praktikken. Derudover foregår der også løbende vejledning i dagligdagen, hvor den studerende altid har mulighed for at spørge og undre sig.

Den studerendes portfolio inddrages ved hver vejledningsgang. Den studerende har også til opgave at fremlægge, hvordan det går med at få lavet portfolien.

Uddannelsesplan for 3. praktikperiode

 • Praktikstedet er med til at give den studerende kendskab til lokalområdet og de familier der bor her.
  Den studerende får indblik i, hvordan institutionen fungerer som organisation, herunder blandt andet traditioner, visioner, målsætninger, børnesyn og læreplansarbejde.
  Den studerende opnår kendskab til hvordan vi som institution organiserer os og i vores mødekultur, blandt andet ved at prøve at være med til læringsmøder, teammøder, klyngebestyrelsesmøder og forældrekontakt møder.
 • Den studerende vil få indblik i, hvordan vi som idrætscertificeret institution arbejder. Den studerende skal også indgå i denne arbejdsmetode med en undrende og nysgerrig tilgang. Den studerende vil få udleveret forskelligt materiale omkring dette, ligesom det vil blive taget op på vejledningsmøderne.
 • Den studerende skal forholde sig til institutionens eksisterende praksis og komme med ideer i forhold til, hvordan man kan nytænke indholdet i dagligdagen for børnene.
  Dette punkt vil blive taget op på en vejledningsgang, hvor den studerende skal komme med et udkast til en køreplan i forhold til at få afprøvet og implementeret nytænkende tiltag.
  På en efterfølgende vejledning vil den studerende og vejlederen evaluere forløbet.
 • Den studerende skal tilegne sig viden om børnesyn og børneperspektiv. Dette gøres blandt andet ved at læse praktikstedets udformede skriv om børnesyn, og ved at læse relevant teori.
  På en vejledningsgang bliver emnet omkring børnesyn taget op, herunder det paradigmeskift, der er sket i forhold til dette (gammel skuffe kontra ny skuffe).
 • Den studerende vil gennem denne praktikperiode få kendskab til, hvordan praktikstedet arbejder didaktisk, og til hvilke redskaber, der indgår i det pædagogiske arbejde.
  Praktikvejlederen vil introducere den studerende for K1-skemaer, mål- og udviklingsplaner, Rambøll, SprogTrappen og de motoriske milepæle. Den studerende skal selv øve sig på at udfylde K1-skemaer samt mål- og udviklingsplaner.

Anbefalet litteratur for 3. praktikperiode

”Leg der styrker motorikken”
Forfatter: Fysioterapeut Vibeke Winter

”Dit barns sprog” og ”Sprogets milepæle ”
Forfattere: Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh

”Kom ind i legen”
Forfattere: Kristina Avenstrup og Sine Hudecek

"Master for ny styrket læreplan”
Er udgivet af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2016.

Vejledning i 3. praktikperiode

Der tilbydes 30-60 minutters vejledning en gang om ugen (eller efter behov). Her er den studerende og vejlederen ikke med i institutionens dagligdag. Vejledningen tager udgangspunkt i en fastlagt dagsorden, som den studerende har ansvaret for at have klargjort senest 2 dage før vejledningen.

På dagsordenen er der faste punkter:

 • Hvordan går det i praktikken?
 •  Hvordan går det med arbejdet med den studerendes plan for praktikken?
 • Refleksioner/undringer, som den studerende har brug for sparring omkring.

Udover de faste punkter, har den studerende mulighed for selv at tilføje punkter på dagsordenen.

Den studerende skal øve sig på at skrive referat efter hver vejledning - for på den måde være med til at dokumentere læringsudbyttet i praktikken. Derudover foregår der også løbende vejledning i dagligdagen, hvor den studerende altid har mulighed for at spørge og undre sig.

Den studerendes portfolio inddrages ved hver vejledningsgang. Den studerende har også til opgave at fremlægge, hvordan det går med at få lavet portfolien.

Ledige stillinger bliver opslået på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside. Ansøgninger skal søges digitalt via kommunens hjemmeside.

Se ledige stillinger

Daginstitution Elverhuset
Jernbane Allé 4 A
2630 Taastrup

Telefon: 2447 7960

Pædagogisk leder / Klyngeleder:
Annette Skinnebach-Nielsen

E-mail: AnnetteNie@htk.dk

Mandag - torsdag:
Klokken 06.30 - 17.00

Fredag:
Klokken 06.30 - 16.30

Lukkedage